sudo nano /etc/prosody/prosody.cfg.lua
sudo prosodyctl check